Social Development Center 23 : ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่23 จังหวัดนนทบุรี

    
 


นางญาณี เลิศไกร
อธิบดี


นายสมคิด สมศรี
รองอธิบดี


นายอนุสันต์ เทียนทอง
รองอธิบดี


นางเสาวนีย์ โขมพัตร
รองอธิบดี


นายยงยุทธ เพี้ยนศรี
ผู้อำนวยการสำนักฯ


สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Modernine TV
ยูบีซีเคเบิล
พื้นที่ดำเนินการ ศพส.23
โครงการตำบลต้นแบบ
การพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมปี 2556
จ.นนทบุรี มี 3 ตำบลคือ

*1.เทศบาลเมืองบางกรวยอำเภอบางกรวย
ดูเว็ปไซต์ คลิกที่นี่
.
*2.เทศบาลตำบลบ้าน

บางม่วง อ.บางใหญ่
ดูเว็ปไซต์ คลิกที่นี่
.
*3.องค์การบริหาร

ส่วนตำบลลำโพ

อำเภอบางบัวทอง
ดูเว็ปไซต์ คลิกที่นี่


 

 
“รู้เธอ รู้ฉัน รู้ร่วมกัน ครอบครัวเป็นสุข”
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๑๐๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่”
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๘๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“มุมเรียนรู้ พ่อแม่มือใหม่”
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๖๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“พืช ผัก สมุนไพร เพิ่มน้ำนมมารดาเพื่อลูกรัก”
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๘๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

” เรียนรู้ เรียนร้อย ประดิษฐ์ ประดอย “กระทงในฝัน”
วันพุธที่ ๒๘พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๑๐๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“การประกวดบทเรียงความ “พ่อหลวงในดวงใจภักดิ์”
วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๖๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น”
วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๑๒๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“อบรมและวาดภาพ “จินตภาพ ปลายพู่กัน”
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ  สวนสามพราน จ. นครปฐม
จำนวน ๑๒๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“วันเด็กแห่งชาติ”
วันเสาร์ที่๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
เด็กและเยาวชนจำนวน ๒๕๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“ไหว้พระ ๙ วัด เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ”
วันอาทิตย์ที่๑๓ มกราคม ๒๕๕๖
ณ จังหวัดอยุธยา
จำนวน ๖๐ คน ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

“สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”
วันที่๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๑๒๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“แสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์”
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป สวดมงคลคาถารายละเอียด คลิกที่นี่

1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๕ รายละเอียด คลิกที่นี่
2.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รอบ 3 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555 รายละเอียด คลิกที่นี่
3.จดหมายข่าวทำครั้งท ี่1. จดหมายข่าวทำครั้งท ี่2. จดหมายข่าวทำครั้งที่ 3. จดหมายข่าวทำครั้งท ี่4.จดหมายข่าวทำครั้งท ี่5

http://sdc23.webs.com/ or

http://sdc23b.ueuo.com/
โทรศัพท์ 0-2156-4373-4 ,โทรสาร 0-2156-4373, E-mail ศพส.23 : oosdc.23@gmail.com

ผู้ดูแลเว็บ : ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23
ปรับปรุ่งเมื่อ Wednesday,February 5,2014

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสากรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 


     
                 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
Longdo Dictionary
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน
ราชกิจจานุเบกษา
กรมบัญชีกลาง
ลงชื่อเข้าใช้Hotmail
กรมสรรพากร
ศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เทศบาลบางบัวทอง
คนไทยดอทคอม
ลงชื่อเข้าใช้Gmail
ไทยตำบล
ศูนย์รวมข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
HKM-link
ตำบลของไทย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี