Social Development Center 23 : ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่23 จังหวัดนนทบุรี

    
 


นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
อธิบดี


นายสมคิด สมศรี
รองอธิบดี


นายอนุสันต์ เทียนทอง
รองอธิบดี


นางเสาวนีย์ โขมพัตร
รองอธิบดี


นายยงยุทธ เพี้ยนศรี
ผู้อำนวยการสำนักฯ


สถานีโทรทัศน์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Modernine TV
ยูบีซีเคเบิล
พื้นที่ดำเนินการ ศพส.23
โครงการตำบลต้นแบบ
การพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมปี 2557
จ.นนทบุรี มี 3 ตำบลคือ

*1.องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
ดูเว็ปไซต์ คลิกที่นี่
.
*2.องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่

ดูเว็ปไซต์ คลิกที่นี่
.
*3.องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย

ดูเว็ปไซต์ คลิกที่นี่


 

 
“โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว(หลักสูตร ๔๔ วัน) "
หลักสูตร การทำพวงหรีดแบบต่างๆ
ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ.อบต.ครองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว(หลักสูตร ๔๔ วัน) ”
หลักสูตร การสานตะกร้า
ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ บ้านเลขที่ ๙ ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรีดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน ”
หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น
วันที่๑๕,๑๖,๒๒,๒๓,๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๕ วัน
ณ โรงเรียนวัดบางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กวัยเรียน”
หลักสูตร การปลูกเมล็ดทานตะวันอ่อน
วันที่๑๕,๑๖,๒๒,๒๓,๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๕ วัน
ณ โรงเรียนราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

”มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน”
วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ต.บางม่วง,ต.บางแม่นาง,ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
จำนวน ๗๒ ราย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“โครงการ stop ten mom”
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๑๐๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอริช
จำนวน ๑๕๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“โครงการพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก ปี ๒๕๕๗”
วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ  โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
จำนวน ๙๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“พัฒนาศักยภาพ”
วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ บัววัฒนารีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
จำนวน ๙๐ คน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมพลัง ”
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ตำบลลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
จำนวน ๕๐๐ คน ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

“โครงการประชุมทบทวน สรุปและถอดแบบเรียน”
วันท ี่๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมเดอริส อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

“แสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์”
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ ๓ วัยฯ จังหวัดนนทบุรี
โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป สวดมงคลคาถารายละเอียด คลิกที่นี่

1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๕ รายละเอียด คลิกที่นี่
2.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รอบ 3 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555 รายละเอียด คลิกที่นี่
3.จดหมายข่าวทำครั้งท ี่1. จดหมายข่าวทำครั้งท ี่2. จดหมายข่าวทำครั้งที่ 3. จดหมายข่าวทำครั้งท ี่4.จดหมายข่าวทำครั้งท ี่5
4.ด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๓ จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๒๓ จังหวัดนนทบุรี(ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด คลิกที่นี่

http://sdc23.webege.com/ or

http://sdc23b.ueuo.com/ or http://sdc23.webs.com/
โทรศัพท์ 0-2156-4373-4 ,โทรสาร 0-2156-4373, E-mail ศพส.23 : oosd23@gmail.com

ผู้ดูแลเว็บ : ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23
ปรับปรุ่งเมื่อ Tuesday,November 25,2014

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสากรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 


     
                 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
Longdo Dictionary
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน
ราชกิจจานุเบกษา
กรมบัญชีกลาง
ลงชื่อเข้าใช้Hotmail
กรมสรรพากร
ศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เทศบาลบางบัวทอง
คนไทยดอทคอม
ลงชื่อเข้าใช้Gmail
ไทยตำบล
ศูนย์รวมข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
HKM-link
ตำบลของไทย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี